O Časopisu

Osnivač, vlasnik i izdavač časopisa Opšta medicina je Sekcija Opšte medicine Srpskog lekarskog društva.

Časopis je posvećen radovima iz oblasti opšte medicine i drugih medicinskih disciplina koje su od interesa za opštu medicinu-porodičnu medicinu. Osnovan je 1995. godine, pod rednim brojem 1942 i upisan u Registar sredstava javnog informisanja rešenjem Ministarstva za informacije Republike Srbije broj-632-498/95-03 od 04.05.1995. godine Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije 12.06.1996. godine u Beogradu, objavljuje da je časopis Opšta medicina publikacija od posebnog interesa za nauku (Broj 413-00-338/96-01).
Glavni i odgovorni urednik počev od prvog broja 1995. do 3-4 broja 2006. godine bio je naučni savetnik prim. dr sc Dane Žigić. Prim dr Dejan Konstantinović je bio glavni urednik od broja 1-2 2007 godine do broja 1-2 2008 godine. Prim dr sc. Suzana Stanković glavni je i odgovorni urednik počev od broja 3-4 2008. godine.
Časopis je izlazio u štampanom obliku do broja 1-2 2016. godine. Počev od broja 3-4 2016. godine časopis Opšta medicina se objavljuje samo u elektronskoj formi, dva puta godišnje.
Od juna 2017. godine indeksiran je u DOAJ.

Časopis Opšta medicina objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove:

  • Originalni naučni (stručni) radovi:Radovi u kojima se prvi put objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja.
  • Saopštenja: Originalni naučni radovi punog formata, ali manjeg obima.
  • Pregledni članci: Sadrže originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, prikazan u vidu autocitata.
  • Prikaz slučaja.
  • Naučna kritika, odnosno polemika na određenu temu zasnovana na naučnoj argumentaciji, aktuelne teme: savremena pitanja od teorijskog i praktičnog značja za struku.
  • Izuzetno: monografske studije, istorijsko-arhivske, leksiokografske, bibliografske studije ili preglede podataka, pod uslovom da su u pitanju sumirani podaci koji ranije nisu bili dostupni javnosti.

Časopis Opšta medicina primenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Dostupan je u režimu otvorenog pristupa. Radovi se objavljuju u skladu sa licencom Autorstvo - Deliti pod istim uslovima 4.0 (CC BY-SA 4.0) https://cre. tivecommons.org/licenses/by/4.0. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze traženja saglasnosti autora ili izdavača. Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka, Uredništvo časopisa se rukovodi smernicama Komiteta za etiku publikovanja (COPE). Časopis prati preporuke Međunarodnog komiteta urednika medicinskih časopisa (ICMJE) http://www.icmje.org/.

 

Adresa

Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva 11000 Beograd,
Džordža Vašingtona 19
tel+381 66 5598422; +381 11 3234 450
 
 
 

Reč Urednika 

Maj 2021. godine
 

Poštovane koleginice i kolege,

U trenutku kada se ceo svet bori protiv virusa COVID-19, želja za naučnoistraživačkim radom ne posustaje.

Časopis Opšta medicina koji izlazi dva puta godišnje, u proleće i ujesen, omogućava lekarima i njihovim saradnicima da objavljuju najbolja ostvarenja i vredne rezultate svojih istraživanja.

Pred vama je novi broj časopisa koji se neprekidno objavljuje od 1995. godine na inicijativu dr Dejana Konstantinovića. Glavni i odgovorni urednik prvog izdanja časopisa i sve do 2006. godine bio je prim. dr sc. Dane Žigić. U periodu 2007-2008. godine, glavni i odgovorni urednik časopisa bio je prim. dr Dejan Konstantinović, od 2008-2021. godine prim. dr sc. Suzana Stanković. Od prvog broja časopisa i sve do 2016. godine časopis je objavljivan u štampanoj, a od 2017. godine u elektronskoj formi. Ministarstvo za nauku uvrstilo ga je u 2020. godini u K52 kategoriju. Časopis je indeksiran na listi DOAJ (Open Access).

Naš neprestani cilj je da časopis Opšta medicina unapredi svoj prestiž po kvalitetu radova i ugledu autora koji u njemu publikuju svoje članke, ali i da stvorimo povećanje vidljivosti kroz njegovo indeksiranje u prestižnoj bazi podataka SCOPUS.

U narednom periodu, bez obzira na okolnosti, nastojaćemo da prihvatanjem i objavljivanjem visokokvalitetnih naučnih radova sa temama koje će izazvati interesovanje i koji će biti citirani od drugih autora, podignemo vrednost časopisa.

Uređivačka politika časopisa nije lokalno orijentisana, već je isključivo rukovođena naučnim kvalitetom radova autora iz bilo kog dela sveta. 

Novo uredništvo časopisa Opšta medicina iskazuje svoje poštovanje svim autorima i recenzentima koji su, uprkos epidemiološkoj situaciji i otežanim uslovima rada u odgovoru na pandemiju, pronašli vremena da se posvete naučno-istraživačkom radu, pišu, recenziraju i čitaju naučne radove. Razlozi za odbijanje radova obično su bili zbog  eusklađenosti rada sa tehničkim zahtevima časopisa, njihov sadržaj koji je izvan shematskog okvira, ili negativno mišljenje recenzenata.

Uredništvo poziva na saradnju sve lekare, sve zainteresovane pripadnike akademske zajednice, posebno one koji se bave opštom i porodičnom medicinom, ali i svim drugim medicinskim naukama. Molimo da nam u ovom pregnuću pomognu prijavljivanjem svojih radova, kao i preporučivanjem našeg časopisa kolegama.

 
Glavni i odgovorni urednik,
Dr sc. Marina Fišeković Kremić

01. oktobar 2020. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Uredništvo časopisa Opšta medicina iskazuje svoje najveće poštovanje svim doktorima opšte medicine koji su, uprkos vanrednom stanju i otežanim uslovima rada u odgovoru na pandemiju COVID-19, pronašli vremena da se posvete naučno-istraživačkom radu, pišu, recenziraju i čitaju naučne radove. Posebno zadovoljstvo nam pričinjava kontinuitet publikovanja našeg časopisa, zbog čega se zahvaljujemo celom timu najbližih saradnika, predsednici Sekcije opšte medicine i Naučnom odboru. Posebnu zahvalnost izražavamo recenzentima i lektorima na uloženom trudu, konstruktivnim i kritičkim komentarima, stručnim sugestijama i uputstvima autorima rukopisa, koji su doprineli podizanju nivoa kvaliteta publikovanih radova. Na kraju ali ne i najmanje važno, dugujemo zahvalnost svim našim poštovanim autorima zahvaljujući kojima sa punim pravom možemo reći da je časopis održao zavidan nivo po kvalitetu svog sadržaja kao i našim vernim čitaocima.

Zalaganjem Uredništva časopisa izvršene su izmene u cilju značajnog daljeg poboljšanja kvaliteta časopisa, aktuelnosti tema i izbora novih recenzenata-eksperata. Takođe, nov i redizajniran, pregledan i dostupan svim zainteresovanim čitaocima na srpskom i engleskom jeziku Web-sajt časopisa Opšta medicina naišao je na pohvale i pozitivne komentare. Redovno se ažurira i sadrži elektronske verzije časopisa sa dostupnim radovima u celosti, počev od prvog broja objavljenog 1995. godine, što predstavlja pravo bogatstvo za čitaoce koji mogu da pretražuju sve radove publikovane do danas.

Naš kontinuirani cilj je da časopis „Opšta medicina“ unapređuje svoj prestiž po kvalitetu radova i ugledu autora koji u njemu objavljuju. Ovo bi se moglo postići pre svega kompetentnim i temeljnim recenzijama naših recenzenata i angažovanjem vrhunskih recenzenata iz inostranstva. Zato smo se, počev od volumena 25 odlučili da svi recenzirani i prihvaćeni radovi budu objavljeni na engleskom i na srpskom jeziku. Časopis Opšta medicina odražava stanje medicine u Srbiji ali je otvoren i za autore iz regiona i širom sveta. Duboko je uverenje uredništva da je razvoj nauke moguć samo slobodnom razmenom ideja koja nije ograničena državnim i nacionalnim granicama i izolacijom zbog jezičkih barijera. Za prihvatanje viših standarda naučne produkcije u Srbiji, smatramo uspehom publikovanje radova na engleskom jeziku.

Uredništvo čvrsto veruje u značaj procesa vrhunske, kompetentne i temeljne recenzije u osiguravanju visokog kvaliteta naučnih časopisa. Stoga, kao glavni urednik i ispred Uredništva časopisa ljubazno pozivamo renomirane naučnike iz zemlje i inostranstva, čija je stručnost nesumnjiva, da nam se pridruže kao recenzenti, autori radova i čitaoci.

Dalji ciljevi uredništva su poboljšanje kvaliteta radova koji će biti objavljeni, podsticanje kolega koji se do sada nisu bavili naučno istraživačkim radom da se oprobaju u tome, ali i povezivanje i saradnja sa drugim časopisima i uvrštavanje u referentne baze podataka.

Cilj nam je da omogućimo adekvatno prezentovanje i afirmaciju naučno-istraživačkog rada kako autora iz primarne zdravstvene zaštite tako i srodnih grana medicine. U prethodnom periodu smo stoga, uzeli učešće u aktivnostima na popularnim socijalnim mrežama gde kontinuirano obaveštavamo naše pratioce o svim aktivnostima koje se odnose na časopis Opšta medicina.

Uredništvo časopisa je isključivo orijentisano ka naučnom kvalitetu radova i saradnji sa autorima iz naše zemlje, regiona i sveta. Uvereni smo da i broj koji je pred vama, izborom tema, kvalitetom radova i afilijacijom autora to potvrđuje. Sve zainteresovane pripadnike akademske zajednice, posebno one koji se bave opštom i porodičnom medicinom, ali i drugim srodnim naukama, molimo da nam u ovom pregnuću pomognu prijavljivanjem kvalitetnih radova, ozbiljnim recenzijama kao i preporučivanjem našeg časopisa kolegama.

Glavni i odgovorni urednik,
Prim. dr sc. Suzana Stanković

Poštovane koleginice i kolege,

U jubilarnoj 25-toj godini publikovanja časopisa „Opšta medicina“ i doprinosa koji je dao našoj stručnoj javnosti, pred Vama je novi broj časopisa koji se neprekidno objavljuje od 1995. godine.

Inicijativu je otpočeo i stvorio uslove da naš časopis ugleda svetlost dana prim. dr Dejan Konstantinović. Osnivač, prvi glavni i odgovorni urednik časopisa bio je prim. dr sc. Dane Žigić. On i njegovi najbliži saradnici prim. mr sc. Dragoljub Ivanković i prim. dr Dejan Konstantinović, kao i članovi Predsedništva i Naučnog odbora Sekcije opšte medicine SLD, krajem januara 1995. godine, na sednici u Domu zdravlja „Novi Beograd“, doneli su odluku o pokretanju časopisa Opšta medicina“.

Glavni i odgovorni urednik prvog izdanja časopisa bio je prim. dr sc. Dane Žigić, sve do 2006. godine. Iste godine Ministarstvo za informacije Republike Srbije donosi rešenje da se časopis upisuje u Registar sredstava javnog informisanja. Aprila 1996. godine Ministarstvo za nauku i tehnologiju donosi mišljenje da je časopis ,,Opšta medicina’’ publikacija od posebnog interesa za nauku. U periodu 2007-2008. godine, glavni i odgovorni urednik časopisa bio je prim. dr Dejan Konstantinović, od 2008. godine prim. dr sc. Suzana Stanković.

Časopis je registrovan u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u kao naučni časopis. Ministarstvo za nauku i tehnologiju uvrstilo ga je 2018. godine u K52 kategoriju i izlazi dva puta godišnje. Uredništvo časopisa je konkurisalo za indeksiranje na listi DOAJ, na kojoj se nalaze svi značajniji časopisi koji izlaze u režimu potpune dostupnosti sadržaja (Open Access), gde je časopis i upisan.

Naš stalni cilj je da časopis „Opšta medicina“ unapređuje svoj prestiž po kvalitetu radova i ugledu autora koji u njemu objavljuju svoja istraživanja, ali i da stvorimo povećanje vidljivosti kroz indeksiranje u prestižnoj bazi podataka SCOPUS. Na taj način časopis „Opšta medicina“ biće uključen u svetski referentne baze naučnih časopisa.

Od prvog broja 1995. do 2016. godine časopis je objavljivan u štampanoj a od 2016. godine u elektronskoj formi. Zahvaljujući prim. dr Slavoljubu Živanoviću svi brojevi koji su izlazili u štampanoj formi postavljeni su na Web-sajtu časopisa, što predstavlja pravo bogatstvo za čitaoce koji mogu da pretražuju sve radove publikovane do danas.

Uredništvo časopisa je isključivo orijentisano ka naučnom kvalitetu radova i saradnji sa autorima iz naše zemlje, regiona i sveta. Uvereni smo da i broj koji je pred vama, izborom tema, kvalitetom radova i afilijacijom njihovih autora to potvrđuje. Sve zainteresovane pripadnike akademske zajednice, posebno one koji se bave opštom i porodičnom medicinom, ali i drugim srodnim naukama, molimo da nam u ovom pregnuću pomognu prijavljivanjem kvalitetnih radova, ozbiljnim recenzijama kao i preporučivanjem našeg časopisa kolegama.

Zahvaljujemo se, pre svega, autorima priloga objavljenih u ovom broju časopisa „Opšta medicina“, posebnu zahvalnost dugujemo recenzentima i lektorima na uloženom trudu, konstruktivnim i kritičkim komentarima, stručnim sugestijama i uputstvima autorima rukopisa, koji su doprineli podizanju nivoa kvaliteta publikovanih radova.

Koristimo priliku da citiramo deo i dalje aktuelnog uvodnika koji je napisao prim. dr sc. Dane Žigić za prvi broj časopisa „Opšta medicina“ (1995):

„Znanje se osavremenjuje istraživanjem svoje prakse. Istraživanje i publikovanje nije samo način na koji se zadovoljava konstruktivni nemir znatiželjnika, već je to etička obaveza pravog stručnjaka.“

 
Glavni i odgovorni urednik,
Prim. dr sc. Suzana Stanković